مراحل اجرای دیوارگچی پيش ساخته

مراحل اجرای دیوارگچی پيش ساخته

ترسيم :

درمحل مورد نظر با استفاده از ريسمان اولين خط را ترسيم مي نمايند. خط دوم را موازی با خط اول وبه فاصله مطابق با پهنای ديوارگچی رسم مي كنند.

به همين روش کليه خطوط را رسم مي شوند محل قرارگيری چهارچوب را محاسبه مي كنند.

نصب بلوکها :

عمودی بودن بلوکها با دو بند عمودی کنترل خواهد شد و بند ها را توسط تراز به صورت کاملاً عمودی نصب مي كنند.

چسب را با اضافه کردن پودر چسب به آب تا به دست آمدن يک خمير يکنواخت تهيه مي كنند.

اولين بلوک را به صورت کامل و با قرار دادن نوار باريکی از چسب در لبه های آن و داخل شکاف لبه آن در محل خود نصب مي نمايند و با قراردادن چسب روی زبانه لبه های بلوک نصب را ادامه مي دهند.
رديف بودن وعمودی بودن کامل بلوکها را با استفاده از يک خط کش بنائی کنترل مي كنند.

رديف دوم بلوکها را با تغيير محل نسبت به رديف اول نصب مي كنند. با توجه به اينکه لبه های رديف دوم نسبت به رديف اول به اندازه حداقل ،سه برابر پهنای بلوکها فاصله باشد. برای اينکار اولين بلوک رديف دوم را نصف کرده و دراولين مکان نصب مي كنند و بلوکهای بعدی را به صورت کامل نصب مي نمايند. رديف بودن و عمودی بودن بلوکها را منظماً درطول عمل نصب کنترل مي كنند.

نصب را با توجه به يکی در ميان بودن خطوط بين بلوکها ادامه مي دهند.

نصب ديواره ی دوم، عمود بر ديواره ی اول :

اگر ديواره دوم عمودی به ديواره اول بايد نصب شود و دو ديواره در يکديگر قفل می شوند، محل خالی برای نصب ديواره دوم را يک رديف درميان در نظر مي گيرند. محل خالی را به اندازه قطر بلوک + ۱ سا نتيمتر محا سبه مي كنند.

محل های خالی را دقيقا ًرديف با يکديگر ايجاد كرده بلوک های ديواره عمود به ديواره اول را چسب زده ودر محل خود نصب مي نمايند.
بعد از نصب قسمت آغازين ديواره دوم ،چهار چوب در را با قراردادن آن روی تکيه گاه به ارتفاع کف آينده وبه صورت عمودی در محل خود قرار مي دهند. عمودی و افقی بودن چهارچوب راکنترل مي نمايند.
قسمتهای فرورفته کناره چهارچوب را به مقدار زياد با چسب آغشته نموده به صورتی که بعد از قرار گرفتن بلوک ها در محل خود مقدار اضافه چسب خارج شود.پايه های نصب چهار چوب را آماده مي كنند.
پنجه های پايه نصب چهارچوب را در محل خود قرارداده وآن را روی لبه بلوک ميخ مي كنند. در هر رديف از بلوک ها يک پايه نصب مي شود.
نصب ديواره عمودی در نيمه قطر ديواره اول :
فضائی معادل حداکثر نصف قطر بلوک را در پهنای آن خالی مي كنند.
يک رديف در ميان ،ديواره دوم داخل نيمه خالی شده ديواره اول می شود.کليه سطوح در تماس را به مقدار زياد چسب مي زنند.

نصب ديواره ، با زاويه برجسته همراه با در:

رديف پائينی را با دقت در رديف بودن وعمودی بودن آن نصب مي كنند. زاويه را به صورت يک در ميان نشان داده شده در تصاوير ايجاد مي نمايند.
ادامه ديواره دردو طرف محل به صورت يکنواخت با قسمت ديگر ديواره نصب می شود. بعضی از چهارچوب ها قابليت نصب بعد از اتمام ديواره را دارا می با شند.
درقسمت زاويه ، يک رديف در ميان بلوک ها را حدوداً يک سانتيمتر کوتاه تر در نظر گرفته مي شود . اين نکته باعث گچکاری مناسب تر هنگام اتمام کار می شود.
بعد از نصب هر رديف عمودی و رديف بودن ، بلوک ها را کنترل مي شود.
قسمت بالای درب را با بريدن دو بلوک به شکل حرف L نصب مي كنند.

محل های خالی شده لبه را با گچ پر کرده، آهن نبشی را در محل خود نصب وثابت مي كنند.زاويه را با گچ پر کرده سپس آن را يکنواخت وصاف مي نمايند.
اضافات گچ را با تکيه روی آهن نبشی برداشته و برای اتمام کار آهن نبشی را با برس خيس تمييز مي نمايند.

 

 

دیوارگچی دیوارگچی دیوارگچی دیوارگچی دیوارگچی دیوارگچی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما اسکرول به بالا